Úvod

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi dodavatelem hutního materiálu, společností Alcometal s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) a jejími odběrateli (dále jen „Odběratel“) při dodávání hutního materiálu (dále jen jako „Zboží“).
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každého obchodního kontraktu a jsou volně dostupné na internetu: www.alcometal.cz. Smluvní strany mohou jednotlivá ustanovení Obchodních podmínek změnit nebo vyloučit, a to výhradně písemným ujednáním.

Objednávání hutního materiálu

 1. Zboží je objednáváno na základně písemné (i emailové) objednávky Odběratele.
 2. Po přijetí objednávky Odběratele, Dodavatel zašle Odběrateli ze strany Dodavatele podepsané potvrzení přijetí objednávky (dále jen „Potvrzení přijetí objednávky“).
 3. Odběratel doručí do 3 (slovy:tří) pracovních dnů od přijetí Potvrzení přijetí objednávky Dodavateli oprávněnou osobou podepsané Potvrzení přijetí objednávky. V případě, že bude Dodavateli Potvrzení přijetí objednávky doručeno později, je Dodavatel oprávněn upravit termín dodání Zboží, přičemž pozdější dodání zboží z tohoto důvodu nebude považováno za prodlení Dodavatele.

Vznik smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem

 1. Kupní smlouva mezi Dodavatelem a Odběratelem vznikne teprve v momentě, kdy dojde k doručení Potvrzení přijetí objednávky podepsaného ze strany Odběratele Dodavateli (dále bude také oboustranně podepsané Potvrzení přijetí objednávky nazýváno „Kupní smlouva“)
 2. Za uzavřenou Kupní smlouvu považují obě strany též, bude-li Potvrzení přijetí objednávky ze strany Odběratele a Dodavatele doručeno druhé smluvní straně faxem nebo jako naskenovaná kopie přiložená k emailu, nicméně Dodavatel je oprávněn si v Kupní smlouvě vyhradit doručení Odběratelem podepsaného originálu Kupní smlouvy.

Cena Zboží

 1. Cena Zboží vychází z nabídky Dodavatele a je sjednáno v Kupní smlouvě.
 2. Dojde-li po odeslání Potvrzení přijetí objednávky ze strany Dodavatele ke změně podmínek, např. kupní ceny, dodací lhůty, apod., informuje neprodleně Dodavatel o těchto skutečnostech Odběratele, a obě strany nově dohodnou podmínky, za kterých bude Kupní smlouva uzavřena.

Vlastnosti Zboží

Dodávané Zboží splňuje v době dodávky obecné technické požadavky pro každý specifický typ výrobku (dále jen normy). Označení jakosti Zboží a druh materiálové a rozměrové normy uvedený v Kupní smlouvě považují obě strany za závazné. Je-li Odběratelem Zboží objednáno v normě národní a tato se v rozhodujících parametrech slučuje s normou mezinárodní, může Dodavatel dodat Zboží i v odpovídající normě mezinárodní.

Dodací podmínky

 1. Dodací podmínky, jejich výklad, přechod rizik, atd. se řídí pravidly INCOTERMS 2011.
 2. Dodavatel může dodat Zboží i před určenou dodací lhůtou nebo plnění rozdělit do několika dílčích dodávek.
 3. Dodavatel může přizpůsobit v Kupní smlouvě množství objednaného Zboží s přihlédnutím k jeho povaze a formě, v jaké je vyráběno (např. zaokrouhlit na běžné metry, na kilogramy, na celé balíky, na počet výrobních délek, apod.). Má se za to, že takto provedená úprava množství se pohybuje do +/- 10% z celkového množství na položku, v ostatních případech si odlišné množství obě strany odsouhlasí. V případě, kdy se ploché výrobky dodávají v propočtených vahách, je pro výpočet použit koeficient, který předepisuje příslušná norma, případně výrobce konkrétního hutního produktu.
 4. Tolerance množství dodaného Zboží oproti množství potvrzenému činí +/- 10%.
 5. Odmítne-li Odběratel bezdůvodně odebrat objednané a potvrzené Zboží, může Dodavatel odstoupit od smlouvy, a zároveň může požadovat zaplacení smluvní pokuty:
  • U Zboží obvyklého, dodávaného ze skladu, 20 % z kupní ceny odmítnutého Zboží.
  • U Zboží specifického, dodávaného z výroby nebo servisního centra, 50 % z kupní ceny odmítnutého Zboží.
 6. Specifické Zboží je obvykle označováno samostatnou doložkou v Kupní smlouvě.

Reklamace

 1. Odběratel reklamaci uplatňuje písemně, vady množstevní a zjevné do 10 dnů od dodání Zboží, skryté vady do 10 dnů od jejich zjištění, avšak nejpozději do 6 měsíců od přechodu nebezpečí škody na Zboží. Prolongaci této lhůty mohou strany sjednat pouze písemnou formou.
 2. Reklamace obsahuje označení reklamovaného Zboží a počet vadných kusů, identifikaci dodávky, ze které Zboží pochází (číslo dodacího listu, faktury), popis vady, návrh řešení reklamace. Odběratel prokazuje, že dodávka reklamovaného Zboží pochází od Dodavatele, tedy společnosti Alcometal s.r.o.
 3. Odběratel reklamuje pouze vlastnosti Zboží garantované Kupní smlouvou, jakostní nebo rozměrovou normou, případně těmito Obchodními podmínkami v době dodávky. Za důvod k reklamaci strany nepovažují, zjistí-li Odběratel, že Zboží není vhodné k účelu, za kterým bylo pořízeno.
 4. Reklamace zjevných a skrytých vad jsou posuzovány za účasti odpovědného pracovníka Dodavatele i Odběratele. Pokud tito nedojdou ke shodě ohledně oprávněnosti reklamace, dohodnou se na provedení posudku reklamovaného Zboží třetí osobou, zpravidla akreditovanou zkušebnou. Zkoušky se provádějí na vzorcích, u kterých je prokazatelné, že jsou z reklamované dodávky, tato skutečnost rovněž vyplývá z pořízeného zkušebního protokolu.
 5. Vadné Zboží je vráceno Dodavateli na sjednané místo, nezávisle na dodávce náhradního Zboží, či zaplacení Kupní ceny. Je-li plněno náhradním Zbožím, plyne od dodání tohoto náhradního Zboží nová reklamační lhůta.

Vyšší moc

Smluvní strany neodpovídají za prodlení při plnění svého závazku v případě, že nesplnění je způsobeno událostí či skutečností, která nastala mimo jejich náležitou péči, jako např. válka, oheň, pracovní spory včetně těch iniciovaných účastníkem Kupní smlouvy, obchodní spory v případě neudělení licence, apod. Takové prodlení nepůsobí porušení smlouvy a lhůta splnění závazku je přiměřeně prodloužena o dobu, kdy je plnění znemožněno. Trvá-li prodlení více než 3 měsíce, je každá ze stran oprávněna odstoupit od smlouvy a to v rozsahu množství Zboží dosud Odběrateli nedodaného.

Vlastnictví ke Zboží a přechod nebezpečí škod

 1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Odběratele okamžikem úplného zaplacení kupní ceny Zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo v případě nezaplacení Zboží odebrat zpět. Dodavatel je oprávněn do doby přechodu vlastnictví odebrat Zboží v držbě či v moci Odběratele, za tímto účelem je oprávněn ke vstupu na pozemek či do budovy, kde se Zboží nachází.
 2. Nebezpečí ztráty či škody na Zboží přechází na Odběratele v závislosti na sjednané doložce INCOTERMS 2011, nejpozději však, jakmile je Zboží předáno. Do doby než se Dodavatel stane vlastníkem dodaného Zboží, je Odběratel povinen učinit přiměřená opatření k identifikaci dodaného Zboží jako vlastnictví Dodavatele a k jeho zabezpečení. Odběratel je povinen dodané a dosud nezaplacené Zboží pojistit tak, aby pojistné plnění odpovídalo nejméně prodejní ceně Zboží, a to proti všem obvyklým rizikům (zejména riziku ztráty, zcizení, zničení a poškození v důsledku přírodních živlů). Dojde-li ke škodě na Zboží v období mezi dodáním Zboží Odběrateli a přechodem vlastnického práva na Odběratele, zodpovídá za tuto škodu Odběratel.

Platební podmínky

 1. Podkladem pro zaplacení dodaného Zboží je faktura. Faktura obsahuje veškeré zákonem předepsané náležitosti. Splatnost faktury je stanovena v Kupní smlouvě a na faktuře samotné.
 2. Zaplacením se rozumí úplné připsání fakturované částky na účet Dodavatele.
 3. Má-li Odběratel více závazků stejného druhu vůči Dodavateli a plní-li pouze částečně, má Dodavatel právo volby, jak se poskytnuté plnění započte.
 4. Vzájemné pohledávky si strany započítávají pouze na základě písemné dohody.
 5. Je-li Odběratel v prodlení se zaplacením, může Dodavatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny za každý den prodlení. Trvá-li prodlení více než 30 dní, může Dodavatel zastavit plnění dalších uzavřených kupních smluv, aniž Odběrateli mu vznikne nárok na jakékoli sankce.
 6. Veškeré prokazatelné náklady související se zastavením dodávek (uskladnění Zboží, překládky Zboží, apod.), jakož i náklady na řešení splatných pohledávek za Odběratelem jdou k tíži Odběratele.

Řešení sporů

Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré majetkové spory, vzniklé z Kupní smlouvy, jakož i z právních vztahů s touto Kupní smlouvou souvisejících nebo vzniklé z titulů jiných dohod mezi smluvními stranami, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení podle českého práva u Rozhodčího soudu při hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, a to jediným rozhodcem jmenovaným předsedou soudu podle jeho Řádu.

Závěrečná ustanovení

 1. Dodavatel i Odběratel oznámí druhé smluvní straně jakékoliv okolnosti, které by měly vliv na plnění závazků z uzavřených kupních smluv.
 2. Každá z výše uvedených klausulí obchodních podmínek či smlouvy je účinná jako samostatná doložka a v případě, že by některá z nich byla podle práva neplatná či nevynutitelná, zůstávají ostatní v platnosti.
 3. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich vydání.
V Praze dne 1.11. 2012
Mgr. Tomáš Urban
Jednatel společnosti

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti